ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ-Που απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή επισκεπτών - AGIOI THEODOROI

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο, Ιουλίου 11, 2020

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ-Που απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή επισκεπτών

ΠΡΟΣΟΧΗ .. Απαγόρευση Κυκλοφορίας σε υψηλού κινδύνου περιοχές για ...
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ: 102/Α΄/01.05.2002), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
2. Τα άρθρα 113, 114, 159, 160 κ΄ 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ: 87/Α΄/07.06.2010).
3. Το Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π» (ΦΕΚ: 73/Α΄/24.03.2014), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
4. Το Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ.575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων» (ΦΕΚ 157/Α΄/09.07.1980), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ.131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/Α’/27.12.2010), όπως ισχύει σήμερα.
7. Το Π.Δ.24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ: 20/Α΄/27.01.2015), όπως ισχύει σήμερα.
8. Την υπ’ αριθμ.: 1299/7-4-2003 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί: έγκρισης του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ‘Ξενοκράτης’ (ΦΕΚ: 423/Β’/10.04.2003).
9. Το υπ’ αριθμ.: 8797/06-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα: «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία ‘ΙΟΛΑΟΣ’ στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης». (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)

10. Την υπ’ αριθμ.: 240905/59047/06.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: Ω05Τ7Λ1-4Χ5) & (ΦΕΚ: 3498/Β΄/19.09.2019)
11. Το υπ’ αριθμ.: 2934/06.05.2015 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών». (ΑΔΑ: 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ)
12. Την υπ’ αριθμ.: 9313/02.06.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, περιαστικά δάση και εν γένει δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (ευπαθείς περιοχές) κατά την αντιπυρική περίοδο 2020. (ΑΔΑ: ΡΓ2Ξ46ΜΤΛΒ-62Φ)
13. Την υπ. αριθμ.: 86616/03.06.2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με θέμα: «Εξουσιοδότηση Περιφερειαρχών σε θέματα Απαγόρευσης Κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2020». (ΑΔΑ: ΩΥΣΟΟΡ1Φ-ΥΑ5)
14. Την υπ’ αριθμ.: 126333/564/15-06-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετικά με την εξουσιοδότηση των Αντιπεριφερειαρχών Πελοποννήσου για σύγκλιση Σ.Ο.Π.Π. για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας στην Π.Ε της αρμοδιότητάς τους.
15. Την από 03/07/2020 συνεδρίαση του ΣΟΟΠ Π.Ε Κορινθίας περί δασοπυρόσβεσης για το έτος 2020.

Αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και την παραμονή των εκδρομέων στις κάτωθι περιοχές:

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
1.Λουτράκι – Βερόρι (Γερμανικός)
2.Γερμανικός – Πράθι
3.ΧΥΤΥ Λουτρακίου – Προϊκάμπη
4.Παναγιά Πράθι – Μύλοι
5.Παναγία Πράθι – Κονάκι Σταμούλη
6.Αντιπυρική Βερόρι – Ρέμα Πράθι
7.Βερόρι – Λιοντάρι
8.Κονάκι Σταμούλη – Άγιοι Θεόδωροι
9.Γερμανικός – Ελαιώνας Μπινιάρη
10.Γερμανικός – Αμπέλι Μπινιάρη
11.Δεξαμενή – Γερμανικός
12.Μνημείο Πενήντα Γερμανικός (άσφαλτος)
13.Δρόμος Βερόρι Λιοντάρι – Προφ. Ηλίας (άσφαλτος)
14.Μύλοι – Πηγές Μύλων ,(χωματόδρομος), Δίπλα στην κοίτη του ρέματος
15.Αντιπυρική λωρίδα Γερμανικός Σπίτι Κυνηγού – Δρόμος Προϊκαμπης
16.Αντιπυρική λωρίδα Γερμανικός – Άγιος Δημήτρης (MOTOR OIL)
17.Αντιπυρική Λωρίδα Βερόρι


Post Bottom Ad

Responsive Ads Here