Leasing και για τους ιδιώτες - Ποιοι κερδίζουν - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022

Leasing και για τους ιδιώτες - Ποιοι κερδίζουν


Τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο στη Βουλή προβλέπει την επέκταση του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) στους ιδιώτες.

Με τον τροπολογία επιδιώκεται, μακροσκοπικά, το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε κάθε αγαθό, κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό, ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής είναι επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης, ώστε να τεθεί στη διάθεση των πολιτών ένα πρόσθετο εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους, το οποίο, μάλιστα, δύναται να καλύπτει τη συνολική αγοραστική αξία των σχετικών αγαθών, με τις εντεύθεν ευρύτερες θετικές συνέπειες στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα της αγοράς και, τελικώς, στην τόνωση της οικονομίας και την ανάπτυξη.

Παράλληλα, με την θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης προς ιδιώτες, οι ιδιώτες δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση θα έχουν στη διάθεσή τους μία περαιτέρω δυνατότητα «λύσης οριστικής διευθέτησης» του προβλήματός τους.


Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:
Επέκταση χρηματοδοτικής μίσθωσης στους ιδιώτες - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 ν. 1665/1986

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (Α' 194) τροποποιούνται ως προς α) τη διαγραφή στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 των λέξεων «που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου», β) τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης.

2. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε προηγουμένως ο εκμισθωτής από τον μισθωτή.»

Ο θεσμός του leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση είναι μία συμφωνία βάσει της οποίας η εταιρεία leasing, διατηρώντας την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου, παραχωρεί τη χρήση του στο μισθωτή – πελάτη για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι καταβολής μισθωμάτων. Καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 1665/1986 ως μία σύγχρονη μέθοδο μεσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης κυρίως επιχειρήσεων αλλά και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων (δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων) για επαγγελματική χρήση.

Τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω leasing
Το εργαλείο του leasing είναι γενικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κάθε είδους εξοπλισμού, μηχανημάτων ή ακινήτων που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό σκοπό, όπως π.χ.:

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός γραφείων και καταστημάτων, έπιπλα κ.λπ.
 • Μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία, Φορτηγά, Θάλαμοι, Βυτία, Επιβατηγά Αυτοκίνητα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από Εταιρείες ή Επαγγελματίες.
 • Μηχανήματα τεχνικών έργων (εκσκαφείς, γερανοί, φορτωτές, χωματουργικά κ.λπ.) • Ιατρικά μηχανήματα και τεχνολογικός εξοπλισμός.
 • Ακίνητα.

Ποια είναι η τυπική μορφή μιας σύμβασης leasing
Μια σύμβαση μίσθωσης (lease) συνδέει τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτής ή ‘lessor’) συγκεκριμένου κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου (το μίσθιο) με τον χρήστη του (μισθωτής ή ‘lessee’) ο οποίος και συμφωνεί να πληρώνει έναντι αυτής της χρήσης το μίσθωμα. Η σύμβαση αυτή καθορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του κάθε αντισυμβαλλομένου για τη διάρκεια που αυτή προβλέπει. Τυπικά μια συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Την ημερομηνία έναρξης, τις ημερομηνίες πληρωμών των μισθωμάτων, τη διάρκεια και την περιγραφή των αντισυμβαλλομένων μερών της συμφωνίας.
 • Την περιγραφή και τη μέτρηση του εκμισθωμένου περιουσιακού στοιχείου.
 • Τις επιτρεπόμενες χρήσεις του. • Τυχόν περιορισμούς σε μετατροπές η βελτιώσεις σε αυτό.
 • Την ευθύνη για συντήρηση και επισκευές του εκμισθωμένου περιουσιακού στοιχείου.
 • Τυχόν περιορισμούς που αφορούν στη διεξαγωγή των εργασιών του μισθωτή.
 • Τυχόν περιορισμούς που αφορούν στην ανάθεση ή υπεκμίσθωση του περιουσιακού στοιχείου σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο.
 • Το μηχανισμό αντιμετώπισης καθυστερήσεων πληρωμών και τους όρους για την παράδοση του εκμισθωμένου περιουσιακού στοιχείου στη λήξη της σύμβασης.
 • Το ποσό του βασικού ή ελάχιστου μισθίου και της μεθόδου βάσει της οποίας υπολογίζονται σε αυτό προσαυξήσεις.
 • Την ευθύνη για την πληρωμή συγκεκριμένων εξόδων από τον εκμισθωτή και/ή από τον μισθωτή.
 • Άλλες τυχόν παραχωρήσεις όπως π.χ. περίοδος χάριτος πληρωμών.
 • Δικαιώματα ανανέωσης της συμβάσεως.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες